Forretningsbetingelser 2017-10-02T14:03:48+00:00

Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Probitas en del af Kok & Co I/S.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentor forløb udgår fra Probitas en del af Kok & Co I/S (herefter benævnt: Probitas), Kildevej 27, 8700 Horsens. CVR nr. 35 50 86 86 Mail: hej@probitas.dk

Fortrolighed

Probitas behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Probitas i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt.

Probitas videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet uden nærmere aftale med kunden.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK/kr) og er opført som excl. moms.

Tid

Arbejde udføres som udgangspunkt fra mandag-torsdag fra kl. 8-16, fredag fra kl. 8-15.

Det kan aftales at der udføres arbejde udenfor de nævnte tidspunkter – det vil betyde et tillæg på 100%.

Betalingsbetingelser

Vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser og produkter.

Disse betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Visse ydelser og produkter kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser, 1:1 mentoring/coaching og Iværksætterstøtte afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Probitas, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Probitas, bliver dagen erstattet af en ny dato, efter nærmere aftale. Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Rettigheder

Probitas har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, produkter, mentorforløb, 1:1 mentoring.

Ved køb af Probitas’s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Probitas måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, produkter, foredrag, 1:1 mentoring og mentor forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Probitas skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Probitas har handlet simpelt uagtsomt.

Probitas’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Undervisning i regnskab og bogføring er udelukkende af generel karakter. Probitas skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.

Ændring af forretningsbetingelser

Probitas har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.